Görev Tanımları

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU

GÖREV TANIMLARI (31.01.2018)

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNA ADAY OLACAKLARININ SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:

 1. Lider ve yönetici ruhlu

2.Kuvvetli iletişim ve hitap yeteneği

3.Sakin ve her koşulda mantıklı düşünebilen kişilik özelliği

4.Sorunların çözümünde etkili çözüm önerileri sunabilmek

 1. Hem görev hem insan odaklı olmak
 2. Ulaşılabilir olma ve iletişim ağları ile iletişim kurabilme

7.Hemşireliğe özgü gelişmeleri, yasaları, yönetmelikleri tabip edebilme özelliği

8.Plan yapabilme, organize etme , koordine etme kontrol etme yeteneği

 1. Yeni fikirlere açık olmak

10.Araştırmacı kişiliğe sahip olma

 1. Orta derece İngilizce bilgisine sahip olma ve geliştirmeye açık olma
 2. Orta derecede bilgisayar programlarını kullanma ve geliştirmeye istekli olma
 3. Sistematik düşünmeli ve düzenli olma
 4. Her üye düzenli kayıt tutmalı ve arşivleme becerisi olmalı
 5. Eleştiriye açık olmalı ve eleştirel bakabilmeli
 6. Çoklu göreve karşı esnek olmak

-Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

-Yönetim kurulunda; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreterlik, örgüt içi eğitim koordinatörlüğü, kalite kontrol koordinatörlüğü, halkla ilişkiler koordinatörlüğü ve bölge sekreterliği olmak üzere7  görev bulunmaktadır.

-Yedek üyeler komisyonun vizyon ve misyonuna hakim, komisyonun işleyişini bilen kişiler olması gerekir. Yedek üyelerin yönetim kurulunda yer alma zorunluluğu yoktur ancak gerekli durumlarda yönetim kuruluna dahil edilir.

-Yönetim kurulu üyelerinin görevini yerine getirmeme/getirememe durumunda kişilerle iletişime geçilerek uygun çözüm yolları uygulanır.

-Kişilerin görevden alınması/istifa etme durumlarında son karar yönetim kurulu oylaması ile alınır.

– Her üyenin yönetim kurulu toplantılarını başlatma, sürdürme, sonlandırma yükümlülüğü vardır.

Kararlar yönetim kurulu oylaması ile demokratik bir şekilde alınır.

-Yönetim kurulunda görev bırakmaların olması durumunda yedek üyelerden göreve atamalar yapılır. Yedek üyeler başkanlık, başkan yardımcılığı, genel sekreterlik görevleri dışında her göreve gelebilir. Göreve yeni gelen yedek üyeler görev tanımlarını okuyarak görevlere başlamalıdırlar.

-Yönetim kurulu üyeleri gerekli gördüğü durumlarda çalışma grubu oluşturabilir. Görevinin bittiğini düşündüğü çalışma grubunu feshedebilir.

– THDÖK yönetim kurulu veya bölge sekreterliği için yeni gelen kişilere yönelik oryantasyon eğitimini her kurul kendi içinde planlar, yürütür.

-Yönetim kurulu üyeleri birbirleri ile iletişim halinde olmalı ve koordine çalışmalıdır.

-Her üye Yönetim kurulunda gerçekleşen tüm gelişmelerden haberdar olmalı, dolayısıyla raporları düzenli bir şekilde takip etmeli değerlendirmelidir.

-İlk toplantıda rapor sunma tarihleri oluşturulur ve yönetim kurulundaki her üye kendi görevine dair raporları yönetim kuruluna iletir. Yönetim kurulu raporları değerlendirmek ve geri dönüş yapmak ile yükümlüdür.

-Her üye, ulusal ve uluslararası gelişmeleri, hemşirelik gündemini takip edip yönetim kurulu ile paylaşmalıdır.

-Gerekli görüldüğü takdirde (aktifliği sağlayamayan, sorumlulukların yerine getirilmediği okullarda) genel sekreterle ve temsilcilik ile ilgili bölge sekreteriyle iletişim halinde olarak yapılan oylama doğrultusunda temsilcilikleri düşürme ve temsilci değişikliğine gitme hakkına sahiptir.

-Kişilerin yapmış olduğu her öneri ve eleştiriyi Yönetim Kurulu ile paylaşarak değerlendirilmesini sağlamalıdır.

-THDÖK hakkında bilgi almak isteyen Hemşirelik Bölümü öğrencileri ile görüşmeler düzenleyerek THDÖK ailesine katılması için çalışmalar yapmalıdır.

-Yönetim kurulu üyelerinin birbirlerine karşı yazılı ve sözel olarak iletişimini değerlendirerek bu iletişimin saygı çerçevesinde olması sağlanmalıdır.

İSTİFA KOŞULLARI

1.THDÖK da görevli olan her birey  ( yönetim kurulu,  bölge sekreterleri ve etkinlik kurulunda görev alan bireyler) yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek kaydıyla, komisyondan çıkma hakkına sahiptir.

2.Bireyin komisyondan çıkışı Yönetim Kurulunca onaylanmadan, Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonun hiçbir sayfasında yada organında bireyin kayıtlı olduğu bireysel sayfalarda istifa duyurusunun yapılması yasaktır.

 1. İstifa onaylandığında duyurusu komisyon tarafından yapılmalıdır.
 2. İstifa, bireyin komisyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

GÖREVDEN ALINMA

1-Komisyon yönergesine aykırı davranışlarda bulunmak,

3-Komisyon organlarınca verilen kararlara uymamak,

4- Üstlendiği görevi kötüye kullanmak,

5- Görevini nedensiz şekilde 3 kez üst üste yapmamak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile birey, üyelikten çıkarılır.

6- Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonunda üstlendiği görevden istifa eden veya gerekli hallerde görevinden alınan bireyler sonraki seçimlerde tekrar adaylığını koyamamaktadır.

SEÇİME GİTME USULLERİ

 1. Genel başkanın görevinden istifası durumunda,
 2. Yönetim kurulunda aynı zaman diliminde üç bireyin istifası ya da görevinden alınma durumunda,

3.Yönetim kurulundaki bireylerin % 50 ‘ sinden fazlası ( oy çokluğu durumunda) yeni bir seçime gitmeyi teklif ettiği durumlarda ( seçime gitmeyi öneren çokluk ,seçime gitme nedenlerini yazılı dokümantasyona dönüştürüldükten sonra ancak seçime gitmeyi teklif edebilir ) yönetim kurulu tekrar seçime gider.

 

TOPLANTI USÜL VE ESASLARI

 1. Toplantıda Karar Alma

-Toplantıda karar alınabilmesi için asil yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası olması yeterlidir. Ancak toplantıda bulunmayan kişilerin kararlara itiraz etme hakları bulunmaktadır.

-Toplantıda kararlar açık oylama ya da kapalı oylama sistemi ile alınır.

-İtiraz edecek olanların, karardan en fazla iki tam gün sonra itirazlarını dile getirmeleri halinde konu tekrar gündeme gelir.

 1. Toplantı Yeri, Tarihi ve Zamanı

-Toplantı tarih ve saatini ayarlamak genel sekreterin görevidir. Ayarlarken, öncesinde herkesten uygun olabilecekleri yer, tarih ve saati almak, ona göre ortak yer, tarih ve saat belirleme yükümlülüğü bulunmaktadır.

-Her hafta belirlenen gün ve saatte toplantı yapılır.

-Toplantılar yönetim kurulu ve bölge sekreterlerinin en uygun olduğu yer, tarih ve saatte gerçekleştirilir.

3.Toplantıya Katılmama Durumu

-Toplantıya katılmama durumu en az 2 gün öncesinden yönetim kuruluna bildirilmelidir. Kaza, hastalık vb. acil durumlarda en az 2 saat öncesinde haber verilmelidir aksi halde toplantıya katılma zorunluluğu bulunmaktadır.

 1. Özel Durumlarda Toplantı

Yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda ek toplantılar talep edebilir.

 

A.YÖNETİM KURULUNDA BAŞKANIN YERİ

Başkan; THD Öğrenci Komisyonunu ve çatısı altındaki tüm hemşirelik öğrencilerini temsil eden kişidir. -Görev süresi seçildikten sonra tam bir yıldır. Seçildikten sonra bir sonraki seçim dönemi gelmeden görevinden ayrılamaz.

-THD ve THD Öğrenci Komisyonu yönetim kuruluna karşı sorumludur.

-THD Öğrenci Komisyonu yönetimini, yönetim kurulu ile devam ettirmekle yükümlüdür.

-THD Öğrenci Komisyonu amaç, hedef, misyon, vizyon, felsefesini yönetim kurulu ile birlikte oluşturmak veya devam ettirmekle yükümlüdür.

-En asli görevi THD ile THD ÖK arasındaki iletişimi telefon, mail, toplantı vb yollar ile sağlamaktır.

-THD ÖK yıllık planını THD Öğrenci Komisyonu yönetim kurulu ile birlikte oluşturur. Sene içinde yapılacak her etkinlik bu plan çerçevesinde yapılır.

-Yönetim kurulu ve bölge sekreterleri sistemini(organizasyon şeması) ve görev tanımlarını yönetim kurulu ile oluşturur.

-Mesleki gelişim için seminer, kongre, eğitim kursları vb. olanakların sağlanmasında resmi yazışmaları yapar, koordine eder.Mesleki seminer, konferans ve work shop gibi etkinliklere katılır.

-Sene sonu genel kurul seçimi sonucunda boş kalan görev varsa o görevlere yeni insanları yönetim kurulu ile karar verir. Fazladan görev alınması gereken durumlarda yönetim kurulu ve bölge sekreterleri arasında görev dağılımı yapma yetkisi bulunmaktadır.

 

-Toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda THDÖK yönetimi adına gerekli kurum ve kuruluşlar ile ya da kişiler ile yazışmalar gerçekleştirir.

A.1. Sahip Olunması Gereken Özellikler

-Lider ve yönetici ruhu,

-En az bir yöneticilik deneyimi,

-Kuvvetli iletişim ve hitap yeteneği,

-Sorumluluk ve görev bilincine sahip,

-İnsanları görevlere atarken doğru insanı bulma yeteneği,

-Her an ulaşılabilir olma ve iletişim ağlarıyla iletişim kurabilme,

-Planlama, organize etme, koordine etme ve kontrol etme becerisi,

-Hemşirelik gündemini takip edebilen

-Hem görev hem insan odaklı olma

-Sorunlara karşı soğukkanlı olma, akılcı ve pratik çözümler üretebilme

 

B.YÖNETİM KURULUNDA BAŞKAN YARDIMCISININ YERİ

Başkan yardımcısı; THD Öğrenci komisyonunu ve çatısı altındaki tüm hemşirelik öğrencilerini başkanın olmadığı, ulaşılamadığı veya başkanın vekalet verdiği durumlarda temsil eden kişidir.

-THD ÖK yönetim kurulu üyesi olup görev süresi göreve seçildikten sonra tam bir yıldır.

-THD genel başkanına ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

-Genel başkana görevlerinde yardımcı olma rolü vardır.

-Genel başkan olmadığında, ulaşılamadığında veya yurt dışında olduğu zaman genel başkanın görevlerini üstlenir.

B.1.Sahip Olunması Gereken Özellikler

-Lider ve yönetici ruhu,

-En az bir yöneticilik deneyimi,

-Kuvvetli iletişim ve hitap yeteneği,

-Sorumluluk ve görev bilincine sahip,

-İnsanları görevlere atarken doğru insanı bulma yeteneği,

-Her an ulaşılabilir olma ve iletişim ağlarıyla iletişim kurabilme,

-Planlama, organize etme, koordine etme ve kontrol etme becerisi,

-Hemşireliğe özgü her şeyi takip edebilen

-Hem görev hem insan odaklı olma

-Sorunlara karşı soğukkanlı olma, akılcı ve pratik çözümler üretebilme

-Soğukkanlı, sakin, her koşulda mantıklı düşünen kişilik özelliği.

 

C.YÖNETİM KURULUNDA GENEL SEKRETERLİĞİN YERİ

Genel Sekreter; THDÖK yönetim kurulu üyesi olup tüm bölge sekreterlerini yönetim kurulunda temsil eden kişidir.

-Görev süresi göreve seçildikten sonra tam bir yıldır.

-THDÖK yönetim kuruluna karşı sorumludur.

-Bölge sekreterlerinden gelen bilgiyi yönetim kuruluna, yönetim kurulundan gelen bir bilgiyi de bölge sekreterlerine iletir.

-Toplantı yerini, tarihini toplantı usul ve esaslarında geçtiği şekilde ayarlayıp ve yönetim kuruluna haber vermekle yükümlüdür.

-Toplantılarda rapor tutar ve toplantının sonlanmasından itibaren en kısa zamanda raporu hazırlar. Toplantı raporu hazır olduğunda ortak sayfada raporu paylaşır.

-Bölge sekreterleri ile toplantılar düzenleme hakkına sahiptir.

-Bölge sekreterleri ile ayarladığı bir tarihte her bölgeden raporları toplar ve değerlendirir.

-Bölgelere ilişkin bilgileri her toplantıda yönetim kuruluna iletir.

-Okul temsilcilerimiz ile bölge sekreterleri haricinde bireysel olarak iletişime geçer ve bölge sekreterlerini bu sayede denetler.

-Edindiği her bilgiyi yönetim kuruluna anında ulaştırır ve herkesi durumdan haberdar eder. Aynı zamanda bu bilgileri not eder.

-Toplantıdan en az 2 gün önce gündem maddelerini yönetim kuruluna bildirir.

C.1.Sahip Olunması Gereken Özellikler

-Kuvvetli iletişim ve hitap yeteneği,

-Plan yapabilme, organize etme, koordine etme, kontrol etme becerisi

-Her türlü iletişim ağına sahip olma ve her an iletişim kurabilmeye açık olma(telefon, internet, bilgisayar, facebook hesabı vb.)

-Sakin ve her koşulda mantıklı düşünen kişilik özelliği,

-Lider ve yönetici ruhuna sahip olma

 

D.YÖNETİM KURULUNDA BÖLGE SEKRETERİNİN YERİ

Bölge sekreteri; Genel sekreter aracılığıyla THDÖK yönetim kurulu ve okul temsilcilikleri arasında bağlantıyı sağlayan kişidir.

THDÖK yönetim kuruluna ve genel sekreterine karşı sorumludur.

-Türk Hemşireler Derneği ve THDÖK’nın vizyon, misyon, işleyiş, hedef ve çalışmaları  hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

-Yönetim kurulu ile birlikte okul temsilcisi seçme ve bölgede yeni temsilcilik oluşturma hakkına sahiptir. Yönetim kurulunun haberi dahilinde yeni temsilcilik oluşturmak için girişimlerde bulunabilir. (herhangi bir okulun hemşirelik fakülte dekanına ya da bölüm başkanına mail göndermek ya da sosyal ağ ortamında duyuru yapmak gibi)

– Gerekli gördüğü takdirde (aktifliği sağlayamayan, sorumlulukların yerine getirilmediği okullarda) yönetim kuruluyla ve genel sekreterle iletişim halinde olarak ve onların da onayıyla temsilcilikleri düşürme ve temsilci değişikliğine gitme hakkına sahiptir.

– Belirlenen aralıkta ve gerekli görülen durumlarda beklenen raporları genel sekreter aracılığıyla yönetime sunma sorumluluğu vardır.

– Yönetim kurulunca oluşturulan ve temsilcileri ilgilendiren tüm kararları, bildirimleri, görevleri, haberleri veya raporları okul temsilcilerine iletmekle yükümlüdür.

-THDÖK yönetim kurulu onayıyla etkinlik kurulundan gelen etkinlik planlarını okul temsilcilerine iletmekle yükümlüdür.

– THDÖK ile ilgili okul temsilcisinden veya herhangi bir üyeden gelen bilgileri, geri bildirimleri değerlendirir, sorun oluşmuşsa çözmeye çalışır, gerekli olan yerde de genel sekreter aracılığıyla konuyu yönetim kuruluna taşır.

– Bölgedeki THDÖK okul temsilcilerinden sorumludur ve okul temsilcilerini denetleme, kontrol etme yükümlülüğü vardır.

-Okul temsilcisi görev tanımlarını bilmekle yükümlüdür. Böylelikle okul temsilcisi için takip etmesi gereken durumları ve sorumluluk alanını bilecektir.

-THDÖK okul temsilcileri ve sınıf temsilcileri iletişim bilgilerine sahip olmalıdır ve bunu doküman olarak hazırda tutmalıdır.

-Bölgede bulunan okul temsilcileriyle her an iletişim kurabilmelidir. Dolayısıyla iletişim ağlarını çok etkin bir şekilde kullanabilmelidir.

– Okul temsilcilerinin yanı sıra sınıf temsilcileri ve bölgede aktif çalışan üyeler ile iletişimde olmalıdır.

– Gerekli durumlarda (örneğin; etkinlik öncesinde) okul temsilcileri, sınıf temsilcileri ve aktif temsilciler için motivasyon kaynağı olabilmelidir.

-Okul temsilcilerinden belirli aralıklarda rapor talep etme hakkı vardır. (örneğin; yapılan bir etkinlik sonrası)

-Okullarda gerçekleştirilen etkinlikler sonrası temsilciden gelen fotoğrafları ve yayınlanması gereken dökümanları Halkla İlişkiler Sorumlusuna iletir ve resmi sitelerde yayınlanmasını sağlar.

– Okul temsilcilerinin yeterli bilgi donanımına sahip olup olmadığı konusunda fikir sahibi olmalıdır. Ve gerektiği yerde eksik gördüğü bilgileri okul temsilcisine aktarmalıdır.

-Hemşireliği ilgilendiren yasaları, yönetmelikleri, kararları, Türkiye’de sağlık politikalarını ve hemşireliğe yansımaları konularında fikir sahibi olmalıdır, okul temsilcileri için bu konularda rehber olabilmelidir.

-Diğer bölge sekreterlerini tanımalıdır ve gerektiğinde onlarla iletişime geçebilmelidir. İş birliği içerisinde çalışmalıdır.

D.2.Sahip Olması Gereken Özellikler

-Etkin iletişim kurabilmek, kişiler arası sözlü ve yazılı iletişim becerisi,

-İnsan ilişkileri iyi olmalıdır.

-Organize etme, koordine etme ve denetleme yeteneği

-Her türlü iletişim ağına sahip olma ve her an iletişim kurabilmeye açık olma (telefon, internet, bilgisayar, facebook hesabı vb.)

-Bilinen bilgisayar programlarını ve internet kullanabilme (Word, Powerpoint, Özellikle Gmail ve Drive kullanımı)

 

E.YÖNETİM KURULUNDA HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN YERİ

Halkla ilişkiler koordinatörü; THDÖK’yı sosyal medyada temsil eder.

THDÖK’ ya ait facebook, twitter ,instagram ve internet sitesini editörlüğünü yapmak, Hemşirelik mesleği ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası alanda yazılı, sesli, görüntülü ve dijital medyayı takip etmek ve başkan,başkan yardımcısı,kalite kontrolün bulunduğu “sayfa onay” grubundan onaylandıktan sonra  paylaşımını yapmak, THDÖK’nın kurumsal kimliğine ve değer katacak iletişim ve sosyal paylaşım sitelerinin tanıtım stratejilerinin oluşturulmasını sağlamak ile yükümlüdür.

E.1.THD Öğrenci Komisyonu Sosyal Paylaşım Siteleri Kullanımı

1.) THD Öğrenci Komisyonu facebook sayfasının editörlüğünün yapılması önem arz eden bir görevdir.

2.) Dini bayramlar, kandillerle ilgili kutlama mesajları yapılmamalıdır.

3.) Milli bayramlar( 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos) ile ilgili kutlama mesajları yapılmalıdır.

4.) THDÖK’ nın temsilciliği bulunduğu üniversitelerde THDÖK kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili okulların sayfaları ve bölge temsilcileri ile ilgili devamlı takip halinde bulunması gerekmektedir.

5.) Okullarda gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili; fotoğraf, video, etkinliğin gerçekleşme süreci ile ilgili bölge temsilcileri ile iletişimde bulunarak paylaşım yapılmalıdır. Etkinliklerde video, fotoğraf çekimlerini üstlenmeli, birleştirmeli ve arşivlemelidir.

6.) Sayfada herhangi bir şekilde siyasi ve politik yazı ya da haber paylaşılmamalıdır.

7.) Sayfada yapılmış olan bir paylaşımın altına kişiler tarafından yapılan yorumlara cevap verilirken yapılan yorumlara ve paylaşımlara bireysel olarak değil THDÖK adına yapıldığı ve önem arz ettiği bilincinde olarak yapılmalıdır. Yönetim Kurulu ve Bölge Sekreterlerini ilgilendiren durumlarda ya da öneri olan vb. durumlarda konu Yönetime iletilerek ortak kararlar alınarak kişiye net cevaplar verilmelidir.

8.)Belirli aralıklarla THD resmi internet sayfası, THDÖK üniversite temsilcilik facebook grupları, Hemşirelik ve diğer sağlık personelleri ile ilgili yapılmış olan güvenilir internet siteleri takip edilerek THDÖK facebook sayfasında paylaşılması ya da paylaşılmaması gerekliliği ile ilgili karar verilerek uygun görülürse bu habere THDÖK bakış açısı ile bakılarak bir yazı metni ile paylaşım yapılmalıdır.

9.) Paylaşımlar altına kişiler tarafından yapılan olumlu yorumlar THDÖK adı altında beğenilmelidir.

10.) Yapılan paylaşımın THDÖK temsilciliği olan üniversitelerdeki öğrencilere ulaşmasını gerektiren durumlarda bu paylaşım tüm temsilcilik olan üniversite sayfalarında paylaşılmalıdır.

11.) Üniversite temsilcilikleri bulunan sayfalarda/gruplarda ekli olmalı ve yeni açılan THDÖK sayfalarını takip etmelidir.

12.) Haftalık olarak THDÖK facebook sayfasındaki sayfa beğenmesi, gönderi erişimi, vb. istatistikleri kontrol ederek buna göre paylaşımları sürdürmelidir.

13.) Belirli gün ve haftalar belirlenerek yıllık plan oluşturulmalı.

14.) Paylaşım saatleri herkesin yoğun olarak internette bulunduğu saatler olarak tercih edilmelidir (acil haller dışında).

15.) Paylaşım yapılırken etkinlikle ilgili fotoğraf seçilmesi gereken durumlarda katılan tüm öğrencilerin göründüğü toplu resimler seçilmelidir.

16.) Not yazılması gereken durumlarda notun içeriğinin THDÖK’ nın bakış açısına ters düşmemesi, yanlış anlaşılmalara mahal vermemesi, siyasi konular içermemesi için her cümlenin dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir.

17.) Etkinliklere kişiler davet edilecekse birlik ve beraberlik mesajları içermeli, tüm öğrencileri THDÖK’ ya aktif olarak katılmaları için resmiyet çerçevesinde samimi ve içten kelimeler kullanılmalıdır.

18.) Publisher, word, powerpoint, vb. bilgisayar programlarını kullanabilmenin orta seviyede ve geliştirmeye istekli olması gerekmektedir.

19.) Tüm yazılarda imla, noktalama, kelime yazılışına dikkat edilmelidir.

20.) Sayfayı kullanırken Facebook’ u hangi adla kullandığına dikkat etmesi gerekmektedir.

21.) Emin, net ve güvenli olmayan hiçbir paylaşım yapılmamalıdır.

22.) Sınav, ders, vb. konular için görev aksatılmamalıdır. Görev yerine getirilemediği zaman Yönetim Kurulu’ na aktarılarak çözüm yolları aranmalıdır.

23.) Etkinlik öncesinde facebook sayfasında duyuru yapmak, etkinlik oluşturmak, daha fazla kişiye ulaşmak için herkesin davet etmesini sağlamalıdır.

24.) Facebook’ ta temsilci sayfalarında ortaya çıkan sorunların çözümünde aktif rol almalıdır.

25.) THDÖK sosyal medya sayfalarındaki bilgilerin güncellemesini sağlamalıdır.

E.2. Sahip Olması Gereken Özellikler

-Kuvvetli iletişim ve hitap yeteneği,

-Plan yapabilme, organize etme, koordine etme, kontrol etme yeteneği, becerisi

-Her türlü iletişim ağına sahip olma ve her an iletişim kurabilmeye açık olma(telefon, internet, bilgisayar, facebook hesabı vb.)

-Soğukkanlı, sakin ve her koşulda mantıklı düşünen kişilik özelliği,

-Lider ve yönetici ruhuna sahip olma

Publisher, word, powerpoint, vb. bilgisayar programlarını kullanabilmenin orta seviyede ve geliştirmeye istekli olmak

 

F.ÖRGÜT İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Mesleki gelişime katkı sağlamak üzere eğitimler planlamak, deneyimli ve uzman kişilerle eğitimi  buraya kendisinin de eğitim verebileceği anlamı eklenmeli. uygulamak ,değerlendirmek,  ve eğitim materyallerini arşivlemekle sorumludur.

– Thdök yönetim kurulu ve bölge sekreterlerinin eğitim ihtiyaçlarını tespit eder.

–  Yıllık eğitim programının oluşturulmasını sağlar.

–  Planlanan eğitimler güncel durumlar ışığında değiştirilebilir.

–   Eğitim konularının belirlenmesi, araştırılmasının sağlanması ve sunumun gerçekleşmesine yönelik  çalışmalarını yürütür.

-Eğitim programları, uygulanması, sorun ve gereksinimler konusunda yönetime bilgi verir ve danışır.

-Eğitimle ilgili dokümanların geliştirilmesi ve güncelleştirilmesini sağlar.Bu dökümanların saklanmasından ve drive ‘da arşivlenmesinden sorumludur.

-Eğitim kaynaklarının sağlanması ve kullanımında diğer ilgili bölümler ile işbirliği yapar.

-Eğitim programları ve katılanlara ilişkin sürekli ve doğru kayıtları tutar ve saklar.

– Yönetim kurulunun amaç, hedef, politika, görev tanımları, kalite güvenliği ve standart belirleme çalışmalarında yer alır.

F.1. Sahip Olunması Gereken Özellikler

-Gelişmeleri takip edebilmelidir.

-Düzenli kayıt tutma ve belgeleri arşivleyip saklayabilme özelliği olmalıdır.

-Hitap yeteneği güçlü olmalıdır.Sözel sunumda diksiyon ve akademik dil kullanımı yeterli olmalıdır.

-Kalite basamaklarını bilmeli ve verdiği eğitimin niteliğini objektif değerlendirebilmelidir.

-Eğitim materyali hazırlayabilmelidir.

G.KALİTE KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Kalite Kontrol Koordinatörlüğü;  THDÖK içinde bireyler arasındaki iletişim, uyum ve etkin çalışmanın koordine edilmesini sağlar.

1-Komisyon içinde  performans, yeterlilik ve iyileştirilmeyi sağlamak için yönetime rapor verir.

2-Her toplantıda durum özeti yapar ve ayda bir kez  yönetim kuruluna  yazılı olarak rapor sunar. ( bu yazılı raporda kimler görevini aksatıyor hangi etkinliklerde niçin aksamalar oldu, etkinlik gerçekleştirilemediyse sebebi ne  , kimler hangi toplantılara geldi kimler gelmedi gibi kaliteye yönelik yazılı dokümantasyon tutar.)

3- Gerekli koşullarda yönetimi ve bölge sekreterlerini toplantıya çağırır.

Toplantıya Çağırma Koşulları

-Yönetim kurulundaki istifalar halinde,

-İki yazılı ikaza rağmen düzeltilemeyen problem ve aksaklıklar halinde.

G.1. Sahip Olunması Gereken Özellikler

-Araştırıcı ve geliştirici olmalıdır.

-Sistematik düşünmeli ve düzenli olmalıdır.

-İnsan ilişkileri iyi olmalıdır.

-Düzenli kayıt tutmalı ve arşivleme yeteneği olmalıdır.

-Yerine getirilip getirilmediğini takip etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı yönetim kurulu ve bölge sekreterleri ile sürekli iletişim halinde olmalıdır.

-THDÖK şeması içerisinde işlemediğini fark ettiği bir görev varsa aktif hale getirmek için kişilerle iletişime geçer, insanların görevlerini en aktif şekilde yerine getirmelerini yönetim kurulu eşliğinde sağlar.